جزییات تصمیمات هفتمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی

هفتمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور احمد گواری، سرپرست فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، موافقت با برگزاری اولین دوره مربیگری ملی فانکشنال ترینینگ (تمرینات ورزشی کاربردی)، همکاری با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در برگزاری سمینار با عنوان نقش آمادگی جسمانی در حوزه تندرستی عمومی و نشست تخصصی با عنوان بررسی موانع در ترویج آمادگی جسمانی در حوزه آمادگی جسمانی و سبک زندگی فعال از جمله مصوبات این نشست بود.

همچنین همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی در خصوص اجرای طرح پایش تحرک و آمادگی جسمانی ایرانیان، موافقت با کلیات اجرای طرح مربیگری آمادگی جسمانی ویژه افراد کم‌توان ذهنی و بازبینی رشته‌های زیر مجموعه در کمیته فنی فدراسیون آمادگی جسمانی در این نشست مورد تصویب قرار گرفت.

جزییات تصمیمات هفتمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی هفتمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور احمد گواری، سرپرست فدراسیون برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، هفتمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور احمد گواری سرپرست فدراسیون، ندا مطلبی سرپرست نایب رئیسی بانوان، مظفر علیشائی سرپرست دبیری، پژمان معتمدی سرپرست کمیته آموزش، صادق امانی، ابراهیم فلاح، امید صالحیان، حیدر عبداللهی، شریعتی‌زاده و مهناز گودرزی دبیر کمیته آموزش به عنوان حاضرین جلسه، برگزار شد. موافقت با برگزاری اولین دوره مربیگری ملی فانکشنال ترینینگ (تمرینات ورزشی کاربردی)، همکاری با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در برگزاری سمینار با عنوان نقش آمادگی جسمانی در حوزه تندرستی عمومی و نشست تخصصی با عنوان بررسی موانع در ترویج آمادگی جسمانی در حوزه آمادگی جسمانی و سبک زندگی فعال از جمله مصوبات این نشست بود. همچنین همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی در خصوص اجرای طرح پایش تحرک و آمادگی جسمانی ایرانیان، موافقت با کلیات اجرای طرح مربیگری آمادگی جسمانی ویژه افراد کم‌توان ذهنی و بازبینی رشته‌های زیر مجموعه در کمیته فنی فدراسیون آمادگی جسمانی در این نشست مورد تصویب قرار گرفت.