انجمن ایروپامپ

رئیس انجمن: سميه قادري
شماره تماس:

بادی پامپ که شکلی جدید و پرهیجان برای وارد کردن ورزش و تناسب اندام به زندگی است، نوعی ورزش قدرتی استقامتی است که با استفاده از وزنه، هالتر و انجام تمرینات قدرتی با تکرارهای زیاد و وزنه های متوسط در سیستم های هوازی انجام می شود. این ورزش در یک برنامه ۶۰ دقیقه ای، تمام گروه های اصلی عضلانی را با استفاده از بهترین تمرینات با وزنه به چالش می کشد.