۱۴۰۱
تشکیل مجدد فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۰-۱۴۰۱
سازمان آمادگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزشهای همگانی

بدون رئیس

۱۳۹۹-۱۴۰۰
سازمان آمادگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزشهای همگانی

رئیس: محمد مرادی

۱۳۹۸-۱۳۹۹
سازمان آمادگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزشهای همگانی

رئیس: پژمان معتمدی

۱۳۹۴-۱۳۹۶
انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزشهای همگانی

رئیس: شهرام علم

۱۳۹۴ - ۱۳۹۱
انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزشهای همگانی

رئیس: ولی اله صالح نیا

۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزشهای همگانی

رئیس: دکتر محمد جوادی پور

۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک فدراسیون ورزشهای همگانی

رئیس: رباب شهریان

۱۳۹۰
ادغام آمادگی جسمانی و ایروبیک درقالب انجمن یا سازمان با فدراسیون ورزشهای همگانی
۱۳۹۰ - ۱۳۸۹
فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک

رئیس: رباب شهریان

۱۳۸۹ - ۱۳۸۴
فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک

رئیس: فاطمه ابوالقاسمی

۱۳۸۴
تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک جمهوری اسلامی ایران
۱۳۶۳
تشکیل انجمن آمادگی جسمانی