کمیته کراس ترینینگ

رئیس کمیته: امید آزادیان
شماره تماس: ۰۹۱۰۵۹۰۰۱۹۹

کراس ترینینگ؛ مجموعه ای از روش‌های تمرینی مختلف که شامل تمرینات فانکشنال و غیر فانکشنال بوده و در دنیا نشا‌ن‌های تجاری چون F45 و orange theory و CrossFit معرف این سیستم تمرینی و ورزشی هستند.


نایب رئیس: لیلا آزادیان

دبیر: سعید مخلصی

کمیته مربیان و داوران: ستار خویی

روابط عمومی: امیر میرسپاه