کار با دستگاه

ایروبیک

حرکات اصلاحی

رئیس : آقای فرخ کیا

 

رئیس : آقای محمد کبادی

دبیر:

نایب رئیس:

تلفن: 

آدرس: 

رئیس : آقای رضا رجبی

دبیر:

رئیس : آقای بهادر رزاقی

دبیر:

رئیس : خانم هنگامه امیدی

دبیر:

آدرس:

رئیس : آقای حمیدرضا معصومی

دبیر:

نایب رئیس:

تلفن:

آدرس:

رئیس : سمیه قادری

 

 

 

رئیس : آقای فرزانه نمینی

دبیر:

نایب رئیس:

 

 

رئیس : آقای علیرضا پور نغز

دبیر:

رئیس : آقای نفیسه کیوان

دبیر:

رئیس : آقای ایمان متقیان

دبیر: 

نایب رئیس: 

تلفن: 

 

رئیس : خانم منیر قهرمانی

دبیر: 

نایب رئیس: 

تلفن: 

آدرس: 

رئیس : خانم نسترن سیف الله زاده

دبیر:

رئیس : خانم فریده اشرف گنجویی

 

 

 

رئیس : آقای صاحبی

 

 

 

رئیس : آقای بابک امیری نژاد

 

رئیس : خانم فریده غفوری

دبیر:

رئیس : خانم مریم آقا سید عزیز اله

 

رئیس :

دبیر: 

نایب رئیس:

رئیس : خانم مهتاب شگفت

 

 

 

 

رئیس : خانم مریم سید عزیز اله

دبیر: 

نایب رئیس: 

تلفن: 

آدرس: 

رئیس : آقای امید آزادیان

دبیر:

نایب رئیس: 

تلفن: 

 

رئیس : خانم بیتا بردبار آذری

دبیر:

رئیس : خانم ترگل آشوری

 

 

 

 

رئیس : خانم صنم کوهی

دبیر:

نایب رئیس: 

تلفن: 

آدرس: 

رئیس 


رئیس :

دبیر: 

نایب رئیس: 

 

رئیس : خانم مریم آقا سید عزیز اله


رئیس : 

دبیر: 

نایب رئیس: 

 

            رئیس : آقای ایمان امینی

        رئیس : آقای علی بابایی

         رئیس : آقای امید ازادیان