آمادگي جسماني مجموعهاي از قابليتهاي بدني است كه همه افراد در سنين مختلف به آن نيازمند هستند. افراد مختلف بر حسب سن، جنسيت و موقعيت خويش در جامعه به درجات مختلفي از آمادگي جسماني نيازدارند. تاريخ آمادگي جسماني برابر با پيدايش انسان و آغاز حيات اوست. همزمان با حيات انسان جنب شهاي بدني و فعالي تهاي جسمي او نيز آغاز شده است. مسير اين جنبشهاي بدني وحركات منظم به تدريج هدفدار شده و در قالب سازمانهاي آمادگي جسماني در كشورهاي مختلف جهان نمود پيدا كرده است. در حال حاضر صنعت آمادگي جسماني در بسياري از كشورها در قالب فدراسيون، موجب افزايش سازمان هاي فعال در توسعه ورزش شده است. نهضت آمادگي در ايران نيز با تشکيل انجمن آمادگي جسماني در سال ۱۳۶۳ آغاز شد. با گسترش فعاليت و زير مجموعه هاي آمادگي جسماني ، در سال ۱۳۸۴ “فدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيک” با دريافت مجوز فعاليت ، تشکيل گرديد. در سال ۱۳۹۰ در حال ي كه يکي از پرمخاطب ترين فدراسيون هاي كشور بود، به عنوان “انجمن آمادگي جسماني و ايروبيک” در زير مجموعه فدراسيون ورزشهاي  مگاني قرار گرفت. اين انجمن در سال ۱۳۹۸ به عنوان “سازمان آمادگي جسماني و ايروبيک” تغيير ساختار پيدا كرد و در سال ۱۴۰۱ مجدد ا با دريافت مجوز فعاليت در قالب “فدراسيو ن آمادگي جسماني” به فعاليت خدماتي در ورزش تربيتي، همگاني، قهرماني و حرفه اي ادامه داده است.