با تصمیم وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون آمادگی جسمانی، با هدف افزایش تحرک بدنی و تندرستی افراد جامعه و جبران کم تحرکی شدید ناشی از بیماری کرونا و همچنین افزایش بهره وری «فدراسیون آمادگی جسمانی» با طی مراحل قانونی مستند به جزء ۱۱ بند الف ماده۴ قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان و مطابق با آیین نامه اجرایی این بند با تایید شورای صدور و لغو مجوزهای فدراسیون‌ها و سبک‌های ورزشی و تایید نهایی وزیر ورزش و جوانان، تشکیل شد.