اولین همایش کلیستنیکس در استان قم برگزار شد

اولین همایش کلیستنیکس (استریت ورک اوت) استان قم با معرفی نفرات برتر و با تلاش کمیته کلیستنیکس فدراسیون آمادگی جسمانی ایران به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی هیئت آمادگی جسمانی استان قم، اولین همایش کلیستنیکس استان قم با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار شد و در این همایش، ورزشکاران در بخش های مختلف با این رشته آشنا شدند.

این همایش با همراهی بیش از ۴٠ ورزشکار و با حضور سرهنگ یوسفی؛ جانشین بسیج ورزشکاران استان قم و نیز کاملی؛ رییس هیات آمادگی جسمانی استان قم برگزار شد.