گواری: «آمادگی جسمانی» مطلوب، بستر تحقق «ورزش قوی» برای «ایران قوی» است/ نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری و وزیر ورزش چراغ‌ راه فدراسیون آمادگی جسمانی خواهد بود

گواری: «آمادگی جسمانی» مطلوب، بستر تحقق «ورزش قوی» برای «ایران قوی» است/ نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری و وزیر ورزش چراغ‌ راه فدراسیون آمادگی جسمانی خواهد بود سرپرست فدراسیون آمادگی…

دیدگاه‌ها برای گواری: «آمادگی جسمانی» مطلوب، بستر تحقق «ورزش قوی» برای «ایران قوی» است/ نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری و وزیر ورزش چراغ‌ راه فدراسیون آمادگی جسمانی خواهد بود بسته هستند